Strateginen osaaminen

Visionäärinen ajattelu - orientoiva tehtävä

Kooste / luovuus ihmisessä

Vastauksista poimittua:

 • luova ihminen pystyy visioimaan ja ideoimaan jatkuvasti
 • luova ihminen ei ole juuttunut vanhoihin malleihin 
 • luova ihminen tekee jatkuvasti ajatustyötä, mutta asioiden toteuttaminen jää muille
 • luova ihminen leikittelee ajatuksilla ja näin etsii uusia näkökulmia asioihin 
 • luovuus näkyy tyytyväisyytenä, kun on jotain saanut aikaiseksi ... toisaalta aikamoisena ahdistuksena prosessin ollessa kesken
 • luovuus on jokaisessa yksilössä oleva ominaisuus, ja se näkyy tavoissa, joilla ihminen toteuttaa itseään
 • luovuus on itsetuntemusta, jonka kautta löytyy omin ja itselle luontevin tapa ratkoa esimerkiksi arkielämän tilanteita
 • luovuuden kautta yksilö kykenee olemaan joustava niin rutinoiduissa kuin muuttuvissakin tilanteissa
 • löytyy vaihtoehtoisia tapoja ratkaista konfliktitilanteita tai uudistaa ajattelumalleja
 • luovuuteen liittyy kyky arvioida kriittisesti erilaisia tilanteita
 • uskallusta, uteliaisuutta sekä itsensä likoon laittamista
 • luovuus tulee esille toimintana ja toiminnan kautta tuloksina

Luovuus ihmisessä

 • ” Luova ihminen osaa ratkoa ongelmia”
  --> Osaa kysyä oikeita asioita itseltään ja muilta!

Kooste / luovuus prosessissa

Vastauksista poimittua:

 • Vaikea tunnistaa systemaattisuutta. Ei niitä ideoita mihinkään kerätä
 • Työryhmässä yhteisissä foorumeissa syntyneitten keskustelujen jälkeen syntyy ideoita, joita saamme kokeilla
 • Olemme käyttäneet aivoriihtä ja SWOT-analyysiä
 • Opiskelijoiden kanssa olen käyttänyt mm. kalanruotomenetelmää, mind map -työskentelyä, improvisaatiota sekä väittelyä hyväkseni 
 • Tietoista ideoiden keräämistä ja varsinkin niiden jatkojalostusta ja hyödyntämistä lienee varsin vähän
 • Tutkimustoiminnassa innovatiivisten toimintatapojen kehittäminen on nyt korostetusti tavoitteiden tasolla esillä. Aika näyttää, mihin päästään
 • Arkityöhön liittyvänä nousee uusia ajatuksia ja toimintatapoja, mutta tieto niistä jää toimijoille itselleen
 • Ideointitilaisuuksia on, keskusteluja kirjoitetaan muistiin, mutta sinne ne jäävätkin (yleinen ongelma!)
 • Tyypillinen pulma työyhteisön ideoinnissa on pyrkimys liian aikaisin järkiperäistää asioita, rationaaliset rajaavat kommentit tyrehdyttävät usein uuden ajattelun
 • Oman ajattelumallin purkaminen on välillä tosi työläs ja vaikea prosessi, kun tietää että uudet valinnat voivat olla melkoista riskinottoa
 • Hallintojärjestelmät kangistavat (raskaita, ylhäältä ohjattuja prosesseja)

Luovuus prosesseissa

 • Usein systemaattisuuden puute estää luovien ajatusten jalostumisen toiminnaksi tai innovaatioksi
  • luovuus voi syntyä ”luovassa tilassa”, mutta vaatii kehittyäkseen systemaattista otetta, innovaatioprosesseja

Innovaatioprosessi (esimerkki)

Innovaatioprosessi (esimerkki)

Kooste / luovuus tuotoksessa

 • Käydään läpi esimerkkejä. Esimerkkien ei tarvitse olla huikaisevia innovaatioita vaan pieniä arjen kehitysaskeleita, jotka ovat lähteneet liikkeelle ideoista.

Millä tavoin organisaatiossasi voidaan lisätä luovuutta?

 • Olisiko systemaattisista innovaatioprosesseista hyötyä omalle organisaatiollesi?
 • Minkälaiset it-järjestelmät voisivat tukea ideoiden jalostamista?

Tuotteistaminen

Verkko-koulutuksen laatu ja arviointi


Arviointi

Visionäärinen ajattelu osaamisen kehittämisessä

Visionäärinen ajattelu - orientoiva tehtäväeOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.