Strateginen osaaminen

Verkko-koulutuksen laatu ja arviointi

Mistä asioista verkko-koulutuksen laatu syntyy?

 • Koulutuksesta vastaavan tiimin joustavat toimintatavat
 • Tuotantoprosessin selkeyttäminen kaikille osapuolille
 • Tuotteen ominaisuudet:
  • Toiminnallisuus
  • Luotettavuus
  • Käytettävyys
  • Tehokkuus
  • Ylläpidettävyys
  • Siirrettävyys

-->Yhteiset pelisäännöt, arvot ja laatukriteerit!

Verkko-opetuksen laatusuosituksia

 1. Sisältö on todenperäistä ja ajantasalla olevaa
 2. Sisältö vastaa opiskelijan arkielämän tarpeisiin
 3. Oppimisprosessi on selkeästi kuvattu
 4. Toteutus perustuu yhteistoiminnallisuuteen
 5. Materiaali on tarkoituksenmukaisesti valikoitua (määrä, havainnollisuus)
 6. Noudatettu visuaalisen suunnittelun periaatteita
 7. Arviointi on suoritettu useasta eri näkökulmasta (sisällöllinen, pedagoginen ja tekninen arviointi, sopimukset, oikeudet ja talous)
 8. Toiminta perustuu jatkuvaan kehittämiseen!

Arvioinnin merkitys koulutuksen laadulle

 • Opettajien ja opiskelijoiden suorittama kurssiarviointi on tärkeä osa laadun arviointia
  • Esim. konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen perustuvaa verkkokurssia ei tulisi arvioida monivalintojen avulla
 • Arvioinnin merkitys voidaan nähdä myös laajemmin mahdollisuutena antaa palautetta verkko-oppimisesta yleisellä tasolla
  • Verkko-opetuksen laatukriteerien luominen palautteen perusteella
 • Arvioinnin merkitys kasvaa sitä mukaan, mitä systemaattisempaa ja säännöllisempää palautteen kerääminen on.

Verkkokoulutuksessa laatuajattelun ja arvioinnin keskeisenä tavoitteena on kehittää pedagogisesti mielekästä ja tehokasta toimintaa sekä parantaa oppimisen edellytyksiä!

 Tehtävä

  Tutustu
www.laatuaverkkoon.fi

Valitse jokin verkkopalvelu (www-sivu yms.)
Analysoi se verkkopalvelun arviointiasteikolla

eValuator

 • Ei vielä konkreettinen tuote
 • Idea olemassa, paljon tutkimusta taustalla
 • Tekniset ja pedagogiset kriteerit harkittuja
 • Osaa arvioida käyttäjän taustatietojen perusteella toisen vastaavan käyttäjän tarpeet
 • Tehty oppimisalustan tai materiaalin arviointiin
Tuotteistaminen

Verkko-koulutuksen laatu ja arviointi

Arviointi

Visionäärinen ajattelu osaamisen kehittämisessä


Visionäärinen ajattelu - orientoiva tehtäväeOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.