Strateginen osaaminen

Projektin hallinta

Projekti

 • Tilapäisesti yhteen koottu joukko ihmisiä ja resursseja
 • Projektilla on tavoite ja tehtävä
 • Projektiin liittyy usein budjetti ja aikataulu
 • Elinkaari on kiinteästi yhteydessä tavoitteisiin, eli kun tavoitteet on saavutettu, projekti päättyy
 • Projekti edellyttää ryhmässä toimimista, avointa vuorovaikutusta, toisten näkökulmien kunnioittamista ja kuuntelemista
 • Toimintasuunnitelma muotoutuu ja tarkentuu ajan myötä: projektityö vaatii muutoksensietokykyä
 • Projektilla on aina ”asiakas”: asiakkuuden määrittely ja asiakasnäkökulman huomioiminen projektin keskipisteessä
 • Projektiin liittyy
  • henkilöt
  • laitteet
  • teknologiat
  • materiaalit
  • kulttuurit
   Miten osa-alueet saadaan toimimaan yhdessä?

Projekti on aina myös oppimisprosessi

 • Miten osaamista voidaan tallentaa?
 • Miten tallennettua osaamista voidaan hyödyntää?
 • Mitä toimintatapoja tai teknologioita omassa organisaatiossanne on osaamisen hallinnointiin?
  • Intra
   tietopankit
   oppimisalustat
   tiedonhallintajärjestelmät
   muut

Oppiminen ja tiedon hallinnointi

Oppiminen ja tiedon hallinnointi

Toimijaroolit

 • Projektin asettaja / asiakas
  • päättää aloittamisesta ja lopettamisesta
 • Johtoryhmä tai valvoja
  • seuraa asiakkaan näkökulmasta projektin etenemistä
  • hyväksyy projektisuunnitelmat
  • tekee resurssisuunnitelmaa
  • tekee strategiset päätökset
  • hyväksyy projektin tuotokset
 • Projektipäällikkö
  • luo projektisuunnitelman
  • ohjaa työskentelyä
  • varmistaa tiedon ja osaamisen riittävyyden
  • laatii loppuraportin
 • Projektiryhmän jäsen
  • huolehtii oman vastuualueensa suunnittelusta, sisällöistä, aikatauluttamisesta ja laadusta
  • dokumentoi työn
  • noudattaa annettuja kehyksiä, keskustelee tarvittaessa kehysten muokkaamisesta
  • kehittää toimintatapaansa ja työmenetelmiä

Projekti vaatii kaikilta toimijoilta strategista osaamista

 • Kannustaminen
 • Palkitseminen
 • Viestintä
 • Ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen
 • Ryhmätyöskentelyn tehokkuuden luominen
 • Itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden tukeminen
 • Päätöksenteko
 • Ongelmanratkaisu
 • Osaamisen hallinnointi ja kehittäminen

  ->Projekti on kuin pieni organisaatio, jolta odotetaan tuloksia lyhyessä ajassa. Strategisen osaamisen vaatimukset ovat suuret.

Palkitseminen

Palkitseminen

Riskit ja epävarmuus -> suunnittelun tärkeys!

 • Usein tulosta huonosti määritellystä projektista
 • Projektisuunnitelma
  • määrittelyt
  • organisaatio
  • toteutussuunnitelma
  • budjetti
  • ohjaussuunnitelma
 • Loppuraportti
  • projektin kuvaus
  • onnistuminen (sisältö, aikataulut, budjetti)
  • ongelmat
  • käyttöönotto / ylläpito / takuu

Esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista projekteista?

 • Mitkä asiat ovat selkeästi johtaneet onnistumiseen?
 • Mitkä asiat ovat johtaneet epäonnistumiseen?
 • Minkälaisia rooleja projekteissa on tunnistettavissa em. lisäksi?
 • Mikä on haasteellista projekteissa?

Sisällöntuotantoprojekti Mediamaisterissa

Sisällöntuotantoprosessi
Projektin hallinta

Projektin johtaminen ja motivointi

Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen


eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.