Strateginen osaaminen

eOppimisen verkostot, arvoketjut ja ansaintalogiikat

Yleisnäkymiä

 • Verkko-oppiminen osana organisaatioiden osaamisen kehittämistä
 • Erityisesti maantieteellisesti hajautuneet organisaatiot hyötyneet verkko-oppimisesta
 • Verkko-oppimiseen liittyvä liiketoiminta kasvanut viime vuosien aikana
 • Verkko-oppimista ajateltu teknisestä näkökulmasta oppimisen tärkeys!

Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen ja opetuksen välineenä

 • Tieto- ja viestintäteknologian avulla uusia mahdollisuuksia opetuksen / oppimisen toteuttamiselle
  • koulutustarjonnan laajentaminen
  • koulutuksen saavutettavuus
 • Teknologian käyttöönotto ei takaa onnistunutta opetusta
  • suurimmat ongelmat usein pedagogisia tai asenteisiin liittyviä!
  • opetuksessa ei onnistuta soveltamaan uusille välineille sopivaa pedagogiikka

Verkko-opetuksen nelikenttä (Hein 1999)

Verkko osana muita opetuksen muotoja

Verkko-opetuksen nelikenttä

Tulevaisuuden kehityslinjoja ja haasteita

 • Koulutus globalisoituu
  • Kilpailu koulutusmarkkinoilla lisääntyy, kansainväliset opiskelumahdollisuudet paranevat, saavutettavien tietoresurssien määrä paisuu...
 • Opettajien ja oppilaiden uudet roolit
  • Vaaditaan uusia taitoja, asenteita ja valmiuksia oppia uutta, kerätä, jäsentää, analysoida ja tuottaa tietoa / osaamista
 • Oppimisympäristö monipuolistuu ja avautuu
  • Haasteena monimuotoisuuden kehittäminen oppimisessa, mutta myös organisaation rakenteissa, asenteissa jne.
 • Tasa-arvo lisääntyy – vai lisääntyykö?
  • Verkko-opetuksen sanotaan lisäävän koulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa. Ketkä todellisuudessa voivat käyttää verkko-oppimisympäristöjä?
 • Koulutusorganisaatiot muuttuvat
  • Muutosten ennakointi, kilpailun kiristyminen, yhteistyö
  • Vanhat organisaatiorakenteet ja palkitsemismallit eivät tue uusia koulutuksen muotoja
  • Uusien oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii uudenlaista asiantuntijuutta ja eri alojen avointa yhteistyötä

Tulevaisuuden kehitys

 • Kohti avointa standardia
 • Ammattimainen sisällöntuotanto
 • Verkkopedagogiikan kehittyminen ja konkretisoituminen
 • Tällä hetkellä vielä tekniikan ehdoilla, tulevaisuudessa opetuksen ja oppimisen ehdoilla
  • ideologiana avoimen lähdekoodin kehityksen tukeminen

eOppimisen verkostot, arvoketjut ja ansaintalogiikat

Avoin lähdekoodi

eOsaaminen liiketoiminnassa

 

Sivun alkuun

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö Mediamaisteri Oy 2005, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2005.