Synopsis

Ideasta synopsikseen

Ensimmäinen vaihe ideoinnin jälkeen on laatia synopsis, jossa kuvataan koko tuotanoprosessihanke ideatasolla. Se on siis tiivistelmä sisällön tuotantoprosessihankkeesta ja sen sisällöllisestä sekä teknisestä toteutustavasta. Synopsiksella voit myydä oma hankkeesi rahoittajille ja sen perusteella arvioidaan myös hankkeen kustannuksia, aikataulua ja tarvittavia resursseja. Synopsiksen laajuus on yleensä 2- 4 sivua A4:sta.

Synopsiksessa eli esi- tai taustaselvityksessä vastaat peruskysymyksiin: Miksi? Kenelle ja kuka? Mitä? Miten?

Merkitys - Miksi?

Aloita synopsiksen laatiminen pohtimalla verkko-opetuksen ja digitaalisen materiaalin tuottamisen ja käytön perusteluja. Miksi digitaalista materiaalia tehdään? Perusteluja voit miettiä eri lähtökohdista:

  • opiskelija esim. joustavuus ajan ja paikan suhteen, yksilölliset tarpeet, saavutettavuus, mediataitojen kehittyminen, vuorovaikutuksen lisääntyminen
  • opettaja esim. omien mediataitojen kehittyminen, joustavuus ajan ja paikan suhteen, opetuksen laatu, vuorovaikutuksen lisääntyminen
  • organisaatio esim. tieto- ja viestintästrategiat, saavutettavuus, joustavuus, kilpailukyky, vaihtoehtojen tarjoaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen

Kohderyhmä - Kenelle?

Kenelle verkko-opetusta tai digitaalista oppimateriaalia tarjotaan? Miten laajasti verkko-opetusta tarjotaan (alueellisesti, kansallisesti, globaalisiti)? Hanki riittävästi taustatietoa kohderyhmästä:

  • organisaation tai oppilaitoksen toimintakulttuuri ja toimintaperiaattet, sitoutuneisuus koulutukseen, tavoittet ja odotukset, palautejärjestelmät...
  • opiskelijoiden ikä, koulutustausta, opiskelutaidot, tietotekniset taidot, tekninen varustus, lähtötaso oppisisällöstä, asenteet ja motivaatio...

Toimijat - Kuka?

Oppimateraalin tekemiseen tarvitaan sekä sisällöllistä että pedagogista asiantuntijuutta, joka usein yhdistyy alan opettajassa. Aloitteleva oppimateriaalin tekijä tarvitsee usein tuekseen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön perehtyneen pedagogin.

Opettajan teknisestä osaamisesta ja tuotettavasta materiaalista riippuu, millaista muuta teknistä osaamista tarvitaan. Selvitä, löytyykö omasta organisaatiosta riittävästi teknistä ja pedagogista tukea ja millainen tekijätiimi tarvitaan?

Valmis itseopiskelumateriaali ei välttämättä tarvitse ohjaajaa, mutta useimmissa toteutuksissa hänet tarvitaan. Mieti siis myös ohjaajan tekninen varustetaso, verkko-opetuksen ja ohjauksen osaaminen, asenteet ja motivaatio.

Tavoitteet ja sisällöt - Mitä?

Lähtökohtana on opetuksen ja oppimisen tavoitteet ja miten tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tavoitteiden asettelu ohjaa myös opetuksellisia ratkaisuja ja arviointia sekä opiskelijan toimintaa.

Käytännössä ongelma on usein liian laaja sisältö ja sen rajausta voitkin kätevästi tehdä ydinainesanalyysin avulla.

 

Opetukselliset ratkaisut - Miten?

Millainen on verkkototeutuksen tai digitaalisen materiaalin rooli opetuksessa? Synopsi sisältää alustavan idean pedagogisista ratkaisuista ja lähestymistavoista kuten esim. tutkiva oppiminen tai projektioppiminen. Myös vuorovaikutuksen, ohjauksen ja arvioinnin ratkaisut vaikuttavat materiaaliin.

Teknologiset

Teknologiset ratkaisut - Miten?

Tuotetaanko kokonaan uutta materiaalia vai käytetäänkö pohjana jo olemassa olevaa? Syntyykö materiaali osittain yhdessä opiskelijoiden kanssa? Sisältääkö materiaali nopeasti uusiutuvaa tietoa (päivitettävyys) vai pysyvää tietoa?

Millaisia mediaelementtejä materiaali tulee sisältämään ( esim. teksti, kuva, ääni, video, animaatio)? Miten uudelleenkäytettävää materiaalin tulisi olla? (oppimisaihiot, metatiedot)?

Millä välineillä ja ohjelmilla materiaalia tuotetaan? Millaista teknologiaa tarvitaan materiaalin hallintaan ja ylläpitoon? Millaisilla välineillä ja ohjelmilla materiaalia käytetään?

Resurssit - Miten?

Suunnittele hankkeen alustava etenemisaikataulu tuotantoprosessin eri vaiheille. Kirjaa ylös myös hankkeeseen osallistuvien aikaresurssit ja osaaminen sekä käytössä oleva tai hankittava teknologia sekä alustava kustannusarvio.

Verkko-opintojaksoa varten arvioi myös alustavasti opiskelijoiden sekä opettajan ajankäyttö ja työmäärä (kuormittavuusanalyysi).

Sivun alkuun

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö ja tekninen toteutus Jaana Listenmaa, eLearning Centre HAMK 2004.