Sisällöntuotantoprosessi

Sisällöntuotantoprosessin vaiheet

Verkko-opetuksen ja digitaalisen oppimateriaalin toteutukset ovat hyvin monimuotoisia. Toteutus voi olla yksittäisen opettajan tekemä ja pienille kohderyhmille räätälöity verkko-opintojakso tai tuotantotiimin massatuotteeksi tuottama opetus-DVD. Valitut pedagogiset ratkaisut sekä erilaiset tuotantovälineet ja jakelukanavat tuovat oman lisämausteensa tuotantoprosessiin. Tuotantoprosessi on siten aina tapauskohtainen.

Tuotanoprosessi on tapahtumasarja, jossa digitaalinen oppimateriaali tai verkkokurssi suunnitellaan ja toteutetaan ideasta valmiiksi oppimateriaaliksi. Prosessi jäsentyy yleensä kuuteen eri vaiheeseen:

Prosessi

Prosessi ei tapahdu suoraan lineaarisesti, vaan eri vaiheiden välillä tapahtuu iterointia (vaiheita toteutetaan osittain yhtäaikaisesti ja useampaan kertaan). Usein onkin suositeltavaa jo suunnitteluvaiheessa tehdä demoversioita, joiden avulla havainnollistetaan toteutusta tuotantotiimille sekä hankkeen muille osapuolille.

Esimerkki
Esimerkkinä verkko-opetuksen prosessi HAMKissa

 

Pohdi
Pohdi, miten esitetty jäsentely sopii kokemuksiisi verkko-opetusprojekteista tai oppimateriaalin tuotannosta?
Painottuvatko jotkut tietyt osavaiheet? Paljonko eri vaiheet vievät aikaa? Miten verkko-opetuksen tuottaminen ja toteuttaminen etenee omassa organisaatiossasi? Millaista osaamista tarvitaan ja millaisia rooleja/tekijöitä tuotantoprosessissa tarvitaan?

 

Törmälä V., Harju M., Junttila V., Liimatainen M., Riihilä S. ja Tolmunen M. 2003. Verkkokurssin tuotantoprosessi ja tuotantoon liittyvä liiketoiminta. Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan tutkimusinstituutin julkaisuja 13.

Alamäki A. ja Luukkonen J. 2002. eLearning. Osaamisen kehittämisen digitaaliset keinot: strategia, sisällöntuotanto, teknologia ja käyttöönotto. Helsinki: Edita.

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Jaana Listenmaa, tekninen toteutus Jaana Listenmaa, eLearning Centre HAMK 2004.