Synopsisvaiheesta asiakäsikirjoitukseen

Sisällönanalyysi

Digitaalisen aineiston suunnittelussa käytettäviä sisällönanalyysin erilaisista menetelmiä - ydinainesanalyysiä - tehtäväanalyysiä ja käsiteanalyysia - kuvattiin Jyväskylän virtuaaliyliopiston materiaalissa (Antti Auer) esisuunnittelua käsittelevässä osiossa seuraavaan tapaan:

“Käsiteanalyysi paljastaa pääkäsitteet, jotka muodostavat sisältöaineksen ydinsolmut. Käsiteanalyysin tuloksena syntyvä käsitekartta saattaa toimia jopa sellaisenaan hypertekstimuotoisen oppimateriaalin rakennekuvauksena. Jokatapauksessa käsitteellisellä hahmottelulla päästään selkeisiin hypertekstirakenteisiin, jotka ovat tiiviisti nivoutuneet sisältöön. Samalla jäsentynyt rakenne itsessään kertoo sisällöstä olennaisia piirteitä.

Käsitteet voidaan jakaa objektikäsitteisiin, suhdekäsitteisiin ja operaatiokäsitteisiin. Objektikäsitteet, jotka juuri arkikielessä ymmärretään käsitteiksi, voidaan rinnastaa hypertekstiesityksessä solmuihin ja suhteet linkkeihin.”

käsitekarttaOn aika toteuttaa sisällönanalyysi ja siitä johdettu rakennesuunnitelma. Käsiteanalyysissä on tärkeää kuvata suunnitelman kohteena olevan ilmiön jakautumista käsitteisiin ja noiden käsitteiden välisiin suhteisiin. Käsiteanalyysissä painottuu kohteena olevan sisällön - substanssin - hallinta.

Käsiteanalyysin tuloksena kehittyvässä käsitekartassa (Mindmap) ei ole olennaista tekniset ja muotoa koskevat hienoudet vaan sen viestintäarvo asiakäsikirjoituksen laatijalle ja myöhemmin työn toteuttajalle. Käsitekartan voi kuvata aivan hyvin käsin vaikkapa seinätaulutekniikoilla yksinkertaisten keltaisten postit-lappusten ja niiden välisten yhteyksien sarjana.

Käsitekarttojen tekemiseen suunniteltuja ohjelmistoja (MindManager; Inspiration jne.) voi tietysti myös käyttää apuvälineinä, mutta käsitekarttakuvaus syntyy helposti millä tahansa jo muutoinkin tutulla työkalulla.

Käsiteanalyysivaihe paljastaa myös sen, miten hyvin ilmiö jakautuu loogisiin ja suhteessa toisiinsa oleviin käsitteisiin. Kuvattavana olevan ilmiön sisäinen rakenne helpottaa tai vaikeuttaa rakennesuunnittelua ja myös navigointia toteutetun
sisältöaineiston sisällä.

Kuvassa esitetty esimerkkimme käsitekartta on laadittu helpottamaan aikakäsitteen hahmottamista ja havainnollistamista, esikouluikäisille tarkoitetun multimediaesityksen ideointivaiheessa. (J.Sommers-Piiroinen)

Oppimateriaalin sisällysluettelo

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille. Tekijät: sisältö FL Martti Piipari Tampereen yliopisto, tekninen toteutus Essi Ylönen ja Mirlinda Kosova-Alija HAMK eLearning Centre 2004.