Käyttöliittymiin liittyvää tietoa sisältävää kirjallisuutta


 • Preece, J. et al. 1995. Human-Computer Interaction. Wokingham. Addison-Wesley.
 • Nielsen, Jacob. 1993. Usability Engineering. Boston. Academic Press
 • Kalimo, A. (toim.)1995. Graafisen käyttöliittymän suunnittelu, Opas ohjelmistojen käytettävyyteen. Helsinki.
 • Nielsen, Jakob & Tahir, Marie. 2002. Kotisivun suunnittelu. ITPress
 • Veen, Jeffrey. 2002. Webdesign. ITPress
 • Sinkkonen, Kuoppala, Parkkinen, Vastamäki. Käytettävyyden psykologia. ITPress
 • Hintikka Kari. 1994. Virtuaalinen tila - julkinen olohuone. Painatuskeskus Oy. Helsinki.
 • Lehto Juhani. Työmuisti tekee salamasiirtoja. Tiede 2000. 1/97. s. 44-48
 • Lonka Kirsti, Lahtinen Virpi, Lindblom-Ylänne Sari. Mieti ja muokkaa, opit paremmin. Tiede 2000. 6/97. s. 56-59
 • Norman, Donald A. Miten avata mahdottomia ovia?. Weilin+Göös. Jyväskylä. 1991.
 • Metsämäki, Markku. Graafinen käyttöliittymä. Painatuskeskus. Helsinki.
 • Turunen, Markku: Puheohjaus 3D-käyttöliittymissä. Pro Gradu-tutkielma. Tampereen yliopisto. Tietojenkäsittelyopin laitos. 1998
 • Käyttöliitymän suunnittelussa otettava huomioon ihmisen ajattelutapa. Tietoyhteys 1/98. s. 24-25
 • Sterne Jim. World Wide Web Markkinointi. Suomen Atk-kustannus Oy. 1996
 • Talvitie Harri. WWW-palvelussa on kaiken osuttava kohdalleen. Mikro-PC. 9/98. s. 16
 • Systeemityöyhdistys SYTYKE ry:n jäsenlehti nro 4 / 98

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö ja tekninen toteutus Tarja Kankaanranta.