"Frame by Frame" ja "Motion Tweening" -animointi


Joulukuusi

“Frame by Frame”-animoinnissa animaation muutokset määritellään jokaiseen keyframeen erikseen. Seuraavaksi tehdään joulukuusi, jonka koristepallojen värit muuttuvat keyframeittain.

Katso malli osoitteesta: http://staff.myllymaki.hamk.fi/~tsaksa/flash/mallit/joulukuusi.htm

 1. Piirrä kuusi ja tee siitä symboli: valitse kuusi, paina F8-näppäintä ja anna symbolille nimeksi ’kuusi’.
 2. Ota symbolikirjasto näkyviin (Window > Library) ja tarkista, että sinne on ilmestynyt kuusi-symboli.
 3. Tee uusi Layer ja anna sen nimeksi ’koristeet’.
 4. Piirrä koristeet-layerille pallo ja tee siitä symboli ’pallo’.
 5. Raahaa kolme uutta palloa stagelle Koristeet-layerille.
 6. Nimeä Layer, missä kuusi on, kuusi-layeriksi ja lisää sille ”harmaita”-frameja 15:n frameen asti (näin kuusi näkyy aina frameen 15 asti): Maalaa aikajanalta framet 2-15 ja paina F5-näppäintä.
 7. Muuta kaikkien pallojen värejä:
  Valitse pallo-instanssi (ks. sivun alla olevasta kuvasta, mikä on instanssi).
  Valitse Properties-paneelin Color-alasvetovalikosta Tint.
  Tee värimääritykset.
  Vaihda myös muiden pallojen värit.

  Värimääritykset
 8. Tee Koristeet-layerille Keyframe frameen 5 valitsemalla frame 5 ja painamalla F6-näppäintä.
 9. Muuta myös framessa 5 pallojen värejä kohdan 7 tapaan. Testaa animaatio raahaamalla punaista
  lukupäätä tai ota esiin Window > Toolbars > Controller.
 10. Tee vielä Keyframet frameihin 10 ja 15, ja muuta pallojen värit kohdan 7 tapaan.
 11. Tallenna työsi joulukuusi.fla -nimellä.

Stage

Rikkoutuva pallo

”Motion Tweening”-animointi

Malli: http://staff.myllymaki.hamk.fi/~tsaksa/flash/mallit/pallo.htm

 1. Piirrä pallo ja tee siitä ’pallo’-niminen symboli.
 2. Seuraavaksi tehdään neljä palaa, jotka lentävät ympäri Stagea kun pallo rikkoutuu.
  1. Ota kopio pallo-symbolista: paina hiiren oikeaa näppäintä pallosymbolin päällä Libraryssa ja valitse pikavalikosta Duplicate. Nimeä uudet symbolit: pala1, pala2, pala3 ja pala4.
  Duplicate
  2. Mene pala1-symbolin editoimistilaan (Symbolia editoidaan ”Symbolin editoimis”-tilassa, johon päästään kaksoisnäpäyttämällä symbolikirjastossa halutun symbolin nimen vasemmalla puolella olevaa ikonia).
  3. Poista ¾-pallosta valitsemalla alue Lasso-työkalulla ja painamalla delete.
  4. Toista kohdat 2 ja 3 lopuille palloille, mutta vaihda aina kulmaa, minkä jätät poistamatta.

  Alueen valinta
  5. Poistu editoimistilasta painamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa scene-painiketta.
 3. Animoidaan pallo tippumaan Stagen yläreunasta alas:
  1. Nimeä Layer1 ’pallo’-nimiseksi.
  2. Siirrä pallo-instanssi Stagen yläpuolelle harmaalle alueelle.
  3. Tee keyframe frameen 20: valitse frame 20 ja paina F6.
  Tarkista, että lukupää on tekemäsi keyframen kohdalla (frame 20) ja siirrä pallo stagen
  alareunaan.
  4. Nyt framessa 1 pallon pitäisi olla stagen yläreunassa ja framessa 20 pallon pitäisi olla
  stagen alareunassa.
  5. Tarkista asia raahaamalla lukupäätä.
  6. Tehdään ”Motion Tweening”-animointi: Valitse keyframe mistä haluat, että liikeanimaatio
  alkaa (tässä frame 1). Valitse Properties-paneelista Tween-alasvetovalikosta ’Motion’. Nyt
  pallon pitäisi tippua ruudun ylhäältä alas. Kokeile raahamalla lukupäätä.
 4. Animoidaan palat:
  1. Tee uusi layer ja nimeä se ’pala1’-nimiseksi.
  2. Tee keyframe (F6) frameen 20.
  3. Raahaa pala1-symboli pallon päälle frameen 20.
  4. Tee keyframe (F6) frameen 30 ja raahaa pala stagen ulkopuolelle esim. oikealle.
  5. Tehdään ”Motion Tweening”-animointi: Valitse keyframe, mistä haluat, että liikeanimaatio alkaa (tässä frame 20).
  Valitse Properties-paneelista Tween-alasvetovalikosta ’Motion’. Testaa raahamalla lukupäätä.
  6. Toista kohdat 1-5 muiden palojen kanssa muuttaen paikkaa mihin pala lentää ja pyörimissuuntaa ja kertoja.

  Motion
 5. Jos pallo jää näkyviin alas paikalleen, lisää sen layeriin frameen 21 ”Blank Keyframe” painamalla F7.
 6. Tallenna työsi pallo.fla -nimellä.

  Flash

 


Sivun alkuun

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR-logo   TAY-logoHAMK-logo

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot -projektille.
Tekijät: Tommi Saksa, 2005, HAMK eLearning Centre.